YÖNETMELİKLER

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ BURS YÖNETMELİĞİ
 
Amaç
 
Madde : 1 – Bu yönetmeliğin amacı öğrenim süresi (hazırlık sınıfları hariç) asgari 4 yıl olan Üniversite ve yüksek okulu kazanan ya da devam eden ihtiyaç sahibi derneğimiz üyesi olanların (onursal üyeler hariç) çocuklarına karşılıksız burs verilme esaslarını düzenlemektir.   
                                   
Kapsam
 
Madde : 2 - Bu yönetmelik Akbank Emeklileri Derneği tüzüğünün 2. 13 maddesine göre asil                  
üyelerimizin veya vefatlarına müteakip derneğimize üye olan eşinin öğrenim gören çocuklarına tahsis edilecek karşılıksız bursun hangi şartlarda verileceği ve bursun kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline
ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar. Ayrıca, Derneğimiz kaynakları dışında, üyemiz ya da üye olmayan emekliler ile Akbank çalışanlarının veya 3’ncü şahısların derneğimizin takip ve kontrolünde vereceği karşılıksız burslar da bu Yönetmelik kapsamında yer alır.
 
Dayanak
 
Madde : 3 - Bu yönetmelik Akbank Emeklileri Derneği tüzüğünün ‘Derneğin amaçları ve çalışma konuları’ başlığında yer alan ‘üyelerin çocuklarına karşılıksız burs vermek’ şeklindeki hükmüne istinaden hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
Madde : 4 – Bu yönetmelikte geçen;
 
Dernek : Akbank Emeklileri Derneğini
 
Yönetim Kurulu                       : Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulunu
Öğrenci                                   : Yurt içinde öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencisini
Öğretim kurumu                      : Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumunu
Burs                                        : Bu yönetmelik hükümlerine göre öğrenciye karşılıksız verilen  nakit ödemeyi                                                 
Burs tahsis kontenjanı : Her yıl ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını
Toplam kontenjan                   : Bir öğretim döneminde derneğimizce burs tahsis edilen
toplam bursiyer öğrenci sayısını.
İhtiyaç                                     : Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu
Başarı                                     : Kendisine Dernek Yönetim Kurulunca burs tahsisi yapılan      
Öğrencinin Hazırlık sınıfı dâhil o dönem öğrenim yılı  sonundaki başarı durumunu                      
Normal Öğretim süresi            : Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunungiriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini
Öğretim yılı                             : 1 Ekim tarihi ile 30 Haziran tarihine kadar (9 ay) olan süreyi ifade eder                                
                    
 
 Burs Tahsis kontenjanı, Burs miktarı ve ödeme zamanının tespiti
 
Madde : 5 – Derneğin bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısı , her bir öğrenciye tahsis edilecek burs tutarını, aylık burs miktarının ödeme zamanı ve toplam burs kontenjanı belirlemeye Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir.                                             
 
 
Burs Verilmeyecek Öğrenciler
 
Madde : 6 –
a)  Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında asgari ücret düzeyinde aylık veya ücret karşılığı sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
b)  Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere
c)   Yabancı uyruklu öğrencilere
ç)   Polis akademisi ve askeri okul öğrencilerine
d)   Ek süre öğrenimi gören öğrencilere
e)   Yüksek lisans öğrencilerine(master ve doktora )
f)   Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, Anakent ve Mahalli Belediyelerden, diğer Vakıf ve Derneklerden Ticaret ve Sanayi Odalarından (v.b) burs almakta olanlara,                                                                                          
g)   Vakıf üniversitesi ve açık öğretimde öğrenim görecek olan ve görmekte olanlara
h)   Ailesinde Derneğimizden halen burs almakta olan kardeşi bulunanlara Derneğimizce burs verilmez.
Derneğimize üye iken çocuklarına burs tahsis edilenlerin istifaları halinde
Çocuklarına tahsis edilen bursları kesilir. Keza çocuklarına burs tahsis edilen emeklimizin vefatı halinde eşinin derneğimizle üyelik ilişkisinin devamı  şartıyla çocuğuna burs verilmesine devam edilir. Eğer eşi de vefat etmiş ise  
burs alan öğrencinin derneğimizle üyelik ilişkisinin kurulması şartı ile  bursu devam ettirilir
ı)   Bu yönetmelik hükümlerine göre burs almak için yeterli şartları taşımadığı  Dernek Yönetim Kurulunca tespit edilen veya karar verilenlere  burs verilmez. Konumları yukarıda maddeler halinde tadat edilen bu kriterlerde yer almakla beraber derneğimizden de burs alan öğrencilerin durumlarına muttali olunan tarihten itibaren              bursları kesilir.

Burs Tahsisinde dikkate alınacak kriterler
 
Madde : 7 – Çocuklarını yüksek öğrenime göndermede maddi imkansızlık çeken aileler hakkında Yönetim Kurulunca yapılacak istihbarat çalışması sonucunda bursla desteklenmesi kanaatine ulaşılması burs tahsisi için bir kriterdir.
 
Bursiyer adaylarından talep edilecek belgeler
Madde : 8- 
a)     Anne ve babasının bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumundan aldıkları en son aya ait maaş bordrosu
b)    Kirada oturanlar için kira kontratı ve ödedikleri en son aya ait kira dekont fotokopisi
c)     Ebeveynlerin varsa maliki oldukları Türkiye hudutları dâhilindeki gayrimenkullerin (ev, arsa, dükkân, devre mülk, vb...) tapu fotokopisi                                                        
ç)  Bursiyer adayın Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı aktif sigortalı olmadığını belirten belge (internetten temin edilebilir.)                                                                                                                     
d)      Anne veya babanın ya da kendisinin maliki olduğu binek ya da ticari aracın ruhsat fotokopisi
e)      Okul durumunu belirten belge
f)        Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
g)      Öğrenci burs bilgi formu ( Bursiyer adayı öğrenci tarafından doldurulacak form olup, dernekten temin edilecektir.)
h)      Öğrenci vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 
Bursiyer adayı öğrencilerden alınan belgeler Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulunca görevlendirilecek 3 üyeden oluşan bir kurul tarafından belirlenen esaslara göre incelenerek işleme konulur.
 
Madde : 9 – Dernekçe burs verileceklerin değerlendirilmesi
 
               Dernekçe burs verilecek öğrenciler yönetim kurulunca belirlenen kıstaslara göre değerlendirilir. Uygun görülenlere kontenjan sınırlarını aşmamak koşulu ile tahsis yapılır. O dönem burs talebinde bulunan öğrenci sayısının burs kontenjanından fazla olması halinde yeni burs verilecek öğrenciler için o güne kadar derneğimizce tahsis edilen burstan hiç yararlanmamış ailelere daha önce çocukları için burs verilmiş ailelere nazaran öncelik tanınır.
 
Madde : 10 – Burs dosyası ve numara verilmesi
 
Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs kütüğü dernekçe bilgisayar ortamında takip edilir.
 
Madde : 11 – Belge ve durum araştırması
 
Dernek gerekli gördüğü hallerde burs almakta olan öğrencilerin belge durumlarını ve beyanlarını araştırabilir. İlgili kurumlardan sorabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belge ve beyanlarında gerçeğe aykırı bir durum tespit edildiğinde bursu kesilerek ve o tarihe kadar hak etmediği halde aldığı burslar Akbank T.A.Ş. bir aylık mevduata uyguladığı en yüksek faiz oranı üzerinden faizlendirilerek anaparası ile birlikte tahsil edilir.
                
Madde : 12 – Burs verilmesi ve süresi ile başarı durumu
 
Öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun olmaması koşulu ile öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.
Derneğimizden burs alan öğrencilerin başarı durumlarını gösteren belgeyi her yıl 15 Ekim’e kadar derneğimize ibraz etmeleri gerekir. Bu belgeyi ibraz etmeyen öğrencilerin bursları kesilir.
Öğrencilere verilecek burs tutarını belirlemeye ve gerekli gördüğünde yeniden tespite Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Madde : 13 – Öğretim Kurumunun değiştirilmesi halinde burs verilmesi ve süresi
 
Öğretim Kurumundan ayrılıp başka bir öğrenim kurumuna kaydolan öğrencinin önceki öğretim kurumunda başarılı olması kaydıyla bursunun ödenmesine devam olunur. Ancak öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumu için verilecek burs süresi toplamı, ilk kayıt olduğu öğretim kurumunun normal süresinden fazla olamaz. Bu hüküm ilk kazanılan öğrenim kurumunun öğretim süresi ile ikinci kez kazanılan öğrenim kurumunun öğretim süresinin aynı olması durumunda geçerlidir.
 
 
Madde :14- Bursun Kesilme Durumu
 
Öğretim Kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencinin bursu kesilir ve bir daha verilemez. Öğrencinin eğitim kurumundan ayrılarak eğitimini sonlandırması, izin alması ve dondurması halinde de bursu kesilir ve bir daha verilmez. Herhangi bir suçtan dolayı haklarında hapis, ağır hapis cezası ile mahkûmiyeti bulunanların bursları kesilir ve bir daha verilmez. Anarşi ve terör olaylarına karıştığı gerekçesi ile öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir ve bir daha verilmez.
 
 
Madde :15- Bursun Tahsili        
 
Durumları bu yönetmelikte “burs alamayacak kimseler” başlığında yer alan kıstaslarda bulunduğu halde gerçek dışı beyan vs... yanıltıcı bilgilerle burs aldığı tespit edilen öğrencinin bursu kesilir. O güne kadar ödenen burs miktarı Dernekçe Akbank T.A.Ş. tarafından hesaplama tarihinde 1 aylık mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden hesaplanarak neması ve anaparası tahsil edilir. Öğrenciye burs verilmekte iken bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında: bursun kesilmesini gerektiren durum tarihi itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarı Dernekçe Akbank T.A.Ş. bir aylık mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi üzerinden hesaplanan faizle birlikte dernekçe tahsil edilir. Öğrencinin burs almaya devam ederken vefatı halinde vefat tarihinden sonra hesabına yatırılan burslar mirasçılar tarafından dernek hesabına iade edilir.
 
Diğer Hükümler
Madde :16-
 
Derneğimize şahsi imkanları ile karşılıksız burs verme konusunda başvuran üyelerimiz, ya da üçüncü şahısların bu talebi hiçbir şarta bağlı olmamak koşulu ile kabul edilir ve bu bursun tahsisi yönetilmesi vs.. işlemleri derneğimizin burs yönetmeliği hükümlerine tabiidir ve Yönetim Kurulunun inisiyatifindedir. Bu bursun süresi 1 eğitim yılından az olamaz.
 
 Hüküm Bulunmadığı Haller:
Madde :17-
 
Bu yönetmelikte yer almayan hususları açıklığa kavuşturmakta Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Yürürlülük:
Madde :18-
Bu yönetmelik 01.04.2010 tarih itibari ile yürürlüğe girer.
 
Madde :19-
Bu Yönetmeliği Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu yürütür.
 
 
 
 
TAAHHÜTNAME.
 
Akbank Emeklileri Derneği burs yönetmeliğinin bütün hükümlerini okudum. Derneğinize tevdi ettiğim mali durumumla ilgili bilgilerim dışında şahsımın ve ailemin başkaca bir gelirimizin tespit edilmesi halinde o güne kadar almış olduğum bursların tamamını burs yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde hiçbir şart gözetmeksizin geri ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.
 
 
Bursiyer Öğrenci                                                                                       İmza:
        
 
 
 
Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil
Bursiyer Öğrenci Annesi:                                                                           İmza:
               
 
 
Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil
Bursiyer Öğrenci Babası:                                                                           İmza:
               İmza
 
 
 
 
Bursiyer Adayı öğrencinin
 
Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Devam ettiği/ edeceği Üniversite/ Fakülte:
Öğrenci İkamet Adresi (Öğrenim sürecince):
 
 
Dernek Üyesi Olan Anne/ Baba
 
Adı Soyadı:
Ailenin ikametgah Adresi:
 
Hayatta ise;
Babanın Emekli Maaşı:
Annenin Emekli Maaşı:
 
Emekliliğine müteakip 2. işte çalışıyor ise;
Babanın bu iş yerinden aldığı ücret:
Annenin bu iş yerinden aldığı ücret:
 
Ailenin Maliki olduğu Gayrimenkulleri:
( Ev, Arsa, Tarla, Dükkân, Yazlık)
 
Ailenin Elde Ettiği Aylık Ek Gelir:
(Kira, Faiz, Vs...)
 
Ailenin Maliki Olduğu hususi-ticari otonun marka ve modeli:
 
Aynı aileden daha önce derneğimizin burs imkânından yararlanan
Bireylerin Olup Olmadığı:
 
Bursiyer Adayı Öğrencinin;
Burs Talebiyle Müracaat Ettiği Diğer Kurumların Adları:
 
Bursiyer Adayı Öğrencinin;
Halen başka bir kurumdan burs alıp almadığı:
 
Ailenin İkamet Ettiği Binanın Kira olup olmadığı:
Kira ise aylık kira tutarı:
 
 
 
AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ ŞUBELER YÖNETMELİĞİ
  
ŞUBENİN TARİFİ
Madde : 1 –Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve daha geniş üye kitlesine sahip olunabilmesi için Akbank Emeklileri Derneğine bağlı
                             olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan, bünyesinde organları bulunan bir alt birimdir.
AMAÇ
Madde : 2 - Bu yönetmeliğin amacı merkezi İstanbul’da bulunan Akbank Emeklileri Derneğine bağlı olarak kurulmuş  veya kurulacak şubelerin tabi olacağı usul ve esasları düzenlemektir.
            
KAPSAM
Madde : 3 - Bu yönetmelik Akbank Emeklileri Derneğine ait Şubelerin Kuruluşunu, organlarını yetkilerini, yükümlülüklerini, faaliyetlerini, izne tabi faaliyetlerini, lokal açma ile ilgili iş ve işlemlerini kapsar.
                 
Hukuki Dayanak: Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Akbank Emeklileri Derneği ana tüzüğü ve diğer mevzuattır.
                    
TANIMLAR
Madde : 4 – DERNEK MERKEZİ           : Akbank Emeklileri Derneğinin Genel Merkezidir.
DERNEK YÖNETİM KURULU               : Dernek Merkez Yönetim Kuruludur.
MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ                      : Şubenin bulunduğu yerin Vali veya Kaymakamıdır.
 
ŞUBE KURULUŞUNUN AMACI
Madde : 5 - Çalışma alanına giren bölgede ikamet eden AKBANK T.A.Ş Mensupları Tekaüt Sandığı     Vakfından emekli aylığı alan emeklileri derneğimize üye olarak kazandırmak, bu amacı gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.
- Şube mahallindeki üyeler arasında sosyal dayanışmayı ve birliği sağlamak,
- Üyelerin genel mahiyet arz eden sorunlarına çözüm aramak, onları hak ve menfaatleri konusunda bilgilendirmek,
- Eğitim ve geliştirme amacı ile konferans, panel, kurs ve seminerler düzenlemek,
- Kültürümüze ilişkin sanat, spor, yazın, müzik tiyatro, folklor gibi alanlarda üyeler arasında yarışmalar tertip etmek,
- Yemekli, yemeksiz toplantılar, eğlence geceleri, turne ve geziler düzenlemek, sportif faaliyetlerde bulunmaktır.
Bu faaliyetlerin yapılmasından önce Merkez Yönetim Kuruluna bilgi sunulur ve onay alınır sonra da yapılan aktivitenin sonuçları bildirilir.
                     
ŞUBENİN KURULUŞU
Madde : 6 – Ana Tüzüğün 14. md. göre Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul Kararı ile Temsilcilik ve Şube açabilir.
Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az 3 kişilik Kurucular Kurulu tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır.
Mülki amirliğe Şube Kuruluş bildirimi (Dernekler Yönetmeliği EK2) ve Dernekler masası ile mülki idare amirliğinin isteyeceği belgeler verilir.
                    
ŞUBE ORGANLARI
Madde : 7 –
1 – GENEL KURUL
2 - YÖNETİM KURULU
3 – DENETLEME KURULU
 
1 – Genel Kurul:
Şube Genel Kurulu, dernek merkezine kayıtlı olmakla beraber şubenin bulunduğu ilde ikamet eden ve şube üye defterine de kayıtlıbulunan asil üyelerin bir oraya gelmesiyle teşekkül eder.
Genel Kurul toplantısı 3 yılda bir Şube Yönetim Kurulunun kararı ve düzenleyeceği gündem doğrultusunda yapılır.
Şube Genel Kurul toplantısı, çağrı, toplantı ve Karar yeter sayısı ve toplantının yapılış usulleri açısından Ana Tüzüğün 7. md. ne toplanma  zamanı ve görüşülecek konular açısından ise Ana Tüzüğün 15/1 md. hükümlerine göre yapılır.
                  
2- Yönetim Kurulu:
Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter, 1 Sayman seçer, 1 kişi de üye olarak görev yapar.
Şube yönetim Kurulu en az ayda 1 kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 3 tür.
Özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya katılmayan ya da özrü olsa dahi çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üyeler yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar ve yerlerine yedek üyeler çağrılır.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 a– Şubeyi Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.
b– Şube Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kuruluna katılır ve Şubede kayıtlı üyelerin görüş ve önerilerini Genel Kurula bildirilir.
 c– Derneğin amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda Şube sınırları içinde faaliyette bulunur.
d– Şubenin çalışma ve faaliyet programını, bütçe tahminlerini, bilanço ve gelir-gider çizelgesini hazırlar.
e– Şube faaliyetlerinin ifası için ihtiyaç duyulan personeli atar ve gereğinde görevden alır.
f– 3 ayda bir gelir-gider çizelgesini ve bilançoyu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.
g– Dernek Genel Kurulunun ve Şube Genel Kurulunun kararlarını uygular. Denetçilerin tavsiyeleri değerlendirmeye alır, dilek ve önerileri hakkında karar verir.
h– Şube Yönetim Kurulunda alınan kararları 7 gün içinde tasdik edilmek üzere merkez Yönetim Kuruluna bildirilir. Bu kararlar Merkez
Yön. Kurulunca tasdik edilmezse icra edilemez. Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurula ve Dernek Yönetim Kuruluna Karşı sorumludur.
i– Şube Yönetim Kurulu, Derneği sorumluluk altına sokacak resmi veya özel makamlara dernek adına yazılı veya sözlü müracaatta bulunmak yetkisini haiz değildir.
j– Şubeler 750. TL nin üzerinde yapacakları masraflar için önceden Merkez Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunup onay almaları gerekir. Bu rakamın günün şartlarına göre Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla arttırılabilir.
k– Şube başkanları, Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına her çağrıldıklarında bizzat katılmak zorundadırlar.
 
3–Denetleme Kurulu
Şube Genel Kurulunca 3 yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.
Denetim Kurulu 1 yılı geçmeyen aralıklarda şube hesap ve işlemlerini ve defterlerini inceler, istek ve önerilerini bir rapor halinde Şube Yönetim Kuruluna, Dernek Yönetim Kuruluna toplandığında Şube Genel Kuruluna sunar.
 
ŞUBE LOKALİ
 
Madde : 8 - Şubeler üyeler arasında sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek, birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek için bir  lokal açarlar.
Yasa gereği Lokaller iktisadi işletme vasfını taşırlar, Merkez Lokalinde uygulanan Lokal Yönergesi ve diğer şartları Şubeler de aynen uygularlar.
                    
ŞUBELERİN GELİR VE GİDERLERİ
Madde : 9 –
1) Gelirler
              
a– Şubeye yapılan bağış ve yardımlar
b– Lokal gelirleri
c– Amaca uygun olarak balo, yemek, turne, tiyatro, spor, müzik, yarışmalar, kurs gibi faaliyetlerden
elde edilecek gelirler.
d- Dernek Ana Tüzüğünün 10–2/1 maddesi gereğince şubeler her yıl üye defterinde kayıtlı olan üyelerin yıllık aidatları toplamını geçmemek şartıyla fakat ihtiyaçları ile orantılı Genel Merkezden maddi destek alırlar. Ancak fevkalâde durumlarda ortaya çıkacak ihtiyaçlarının giderilmesi maksadıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu onayıyla ek ödenek sağlanabilir. Buna mükabil Genel Merkezce yapılan genel mahiyetteki harcamalar her şubenin üye sayısı ile orantılı olarak borç mal edebilir veya kendi kullanımlarına tahsis edilen bedellerden tenzil edebilir.
Şubeler gelirlerini çoğalmak için azami gayret gösterirler.
2) Giderler
 
a- Şubenin sevk ve idaresi ile derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak masraflar.
b- Yönetim ve Denetim Kurullarının görev ve yetkilerinin ifası için ihtiyaç duyulan harcamalar.
c- Lokal İktisadi İşletmesinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken harcamaların karşılanmasına yönelik sermaye transferleri.
d- Personel harcamaları
e- Dışardan satın alınan mal ve hizmetler
f- Merkezin müsaadesi ile yapılacak diğer harcamalar.
 
3)Gelir ve Giderlerde Usul ve Tutulması gereken defterler
Ana Tüzüğün 18 ve 19. md. Hükümleri şubelerce de uygulanır. Genel Merkez bilanço usulüne göre defter tutuyorsa şubeleride aynı usulde defter tutarlar.
                       
ŞUBELERİN KAPATILMASI
Madde : 10 - Tüzüğe, merkezin talimatlarına, yasalara uymayan ya da üye sayısında azalma veya sürekli Genel Merkezin desteğine ihtiyaç duyan bu nedenle de amaçlarını gerçekleştirmede  zaafa düşen şubeler Genel Kurul Kararı ile kapatılır.
YÜRÜRLÜK
Madde : 11 – Bu yönetmelik 19.04.2013 tarihli Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.
 
 
CENAZE YARDIMI YÖNETMELİĞİ
                  
AMACI
 
Madde : 1 - Bu yönetmeliğin amacı Akbank Emeklileri Derneği üyesi olan emeklilerimizin vefatı halinde ailelerine sosyal dayanışmanın bir    
gereği olarak derneğimizin  mali imkanları ölçüsünde bir katkıda bulunmaktır.
                       
KAPSAM VE DAYANAK
                       
Madde : 2 - Bu yönetmelik, Akbank Emeklileri Derneği tüzüğünün 2.13 maddesinde yer alan “Ölen üyelerimiz için cenaze yardımı yapmak” şeklindeki hükmü kapsamında düzenlenmiştir.
 
YARARLANMA
                     
Madde : 3 – Cenaze yardımından Derneğimizde en az bilfiil 15 yıl üyeliği bulunan Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı mensubu olup “emekli aylığı” alan üyelerimiz cenaze yardımından yararlanırlar. Sırasıyla ölen emekli üyemizin eşine, yoksa çocuklarına birlikte müracaatlarında ya da ibraz edecekleri muvaffakatname ile birisine ödeme yapılır.
 
ÖDEME ŞEKLİ
                
Madde : 4 – Cenaze yardımı verilebilmesi için,
-           Talep dilekçesi,
-           Ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği,
-           Defin kâğıdı
-           Müracaat edenin kimlik fotokopisi
                   
                     
ÖDEME SÜRESİ
                            
Madde : 5 - Cenaze yardımının müteveffanın ölüm tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde talep edilmesi gerekir. Bu sürenin bitim 
                      tarihinden sonra derneğimizce ilgiliye bu fasılda herhangi bir ödeme yapılamaz.
                      
 ÖDEME MİKTARI
                   
Madde : 6 – Cenaze yardımının miktarını belirlemeye ,artırmaya-azaltmaya, -dernek kaynakları dikkate alınarak- Akbank Emeklileri
                     Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir.
YÜRÜRLÜLÜK
                      
Madde : 7– Bu yönetmelik 01/05/2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.  
 
Bu yönetmeliği Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu yürütür.
 
AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ
LOKALİ İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Madde : 1 –Bu yönetmeliğin amacı Akbank Emeklileri Derneği İstanbul ve Şubelerinin bulunduğu Lokallerin İktisadi İşletmelerinde uygulanacak kuralları belirlemektir.
 
KAPSAM
Madde : 2 – Bu yönetmelik Akbank Emeklileri Derneğinin İstanbul ve Şube Lokallerini kapsar.
 
ÇALIŞMA SAATLERİ
Madde : 3 – Lokal haftanın altı gününde hizmet verir.
                     Pazar veya tercihen diğer bir günde kapalıdır.
                     Cuma ve Cumartesi günleri Saat 11:00-23:00 arası.
                     Diğer günler saat 11:00-20:00 arası açıktır.
                     Lokaller, Yönetim Kurulu Kararı ile belirli bir süre ile veya bir gün için ya da birkaç saat için   
                     Genel kullanıma kapatılarak belli bir etkinliğe tahsis edilebilir.
Lokallerde görevli hizmet personeli kendisine bildirilen esnek çalışma saatlerine uygun olarak yukarıda belirtilen lokal çalışma saatlerine uyar.
 
LOKAL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde : 4 – a- Lokalin mevzuata ve ruhsata uygun olarak işletilmesi, temizliği ve düzeni, eşyalarının korunması.
                     b- Üyelerin lokale girişinde üye kartlarının kontrol edilmesi, misafirlere misafir kartı verilmesi.
                     c- Çay ocağı görevlisinin vereceği hizmetin ve üyelerle ilişkilerinin takip edilmesi,
                     d- Yangın söndürme tüplerinin kullanıma hazır tutulması.
                     e- Lokallerin Yönetim Kurulunca bir etkinliğe tahsis edilmesi halinde en az bir gün önce Lokale bir duyuru asılarak üyelerin haberdar edilmesi.
                     f- Kanunlar ve ana tüzük gereği Lokal İktisadi İşletmesinde bulundurulması mecburi olan levha ve bilgilerin asılması ve güncelleştirilmesi.
                     g- Lokalle ilgili tüm problem ve isteklerin Yönetim Kuruluna bildirilmesi.
                     h- Her sabah bir önceki güne ait lokal kasası mutabakatının sağlanması ve bir haftalık periyotlarla mali işlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesine bilgi verilmesi.
i-Lokalde mülki idarece ya da maliyece yapılacak kontrollerde Yönetim Kurulunun derhal haberdar edilmesi.
 
DERNEK LOKALİNDE YAPILACAK FAALİYETLER VE HİZMETLER
Madde : 5 – a- Yönetim Kurulu tarafından programlanan Kurs, seminer, çay, sohbet toplantıları, platform toplantıları, sergiler, yemekler ve dernek ana tüzüğüne aykırı olmayan diğer faaliyetler.
                     b- Lokal hizmetlisinin hazırlayacağı çay, kahve, tost, sandviç, salata ve sair pratik yiyecekler, meşrubat, ayran, meyve suyu gibi alkolsüz içecekler veya alkollü içecekler ücret karşılığı veya ikram şeklinde sunulur.
 
DERNEK LOKALİNDEN YARARLANMA
Madde : 6 – a- Lokalden dernek üyeleri yararlanırlar üye olmayanlar derneğe giremezler
                     Ancak üyeler beraberlerinde misafir getirebilirler. Üyeler üye kartlarını, misafirler de misafir kartlarını üzerlerinde taşımak zorundadırlar.
                     b- Lokallerde ruhsat alınmak şartıyla alkollü içecekler servisi yapılabilir, tüm lokallerde sigara içilmesi ve kumar oynanması yasaktır.
                     c- Lokallerde diğer üyeleri rahatsız edecek şekilde müzik dinlenemez, konuşma ve tartışma yapılamaz.
                     d- Lokaller, Konferans, Seminer, yemek, nişan, çay, düğün, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve benzeri toplantılar için üyelere ve üye yakınlarına ya da uygun görülecek kişilere Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ücret veya bağış karşılığında tahsis edilebilir.
                     e- Genel ahlaka aykırı hal ve davranışlarda bulunanlar ve yasaklara uymayanların tespiti halinde lokale girişleri yasaklanır ve üyeliklerine son verilir.
Hits: 1188