Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

BURS YARDIMLARI

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ

BURS YÖNETMELİĞİ
 
Amaç
 
Madde : 1 – Bu yönetmeliğin amacı öğrenim süresi (hazırlık sınıfları hariç) asgari 4 yıl olan
                      Üniversite ve yüksek okulu kazanan ya da devam eden ihtiyaç sahibi derneğimiz üyesi olanların (onursal üyeler hariç) çocuklarına karşılıksız burs verilme esaslarını düzenlemektir.   
                                   
Kapsam
 
Madde : 2 - Bu yönetmelik Akbank Emeklileri Derneği tüzüğünün 2. 13 maddesine göre asil                  
                    üyelerimizin veya vefatlarına müteakip derneğimize üye olan eşinin yüksek        
                    öğrenim gören çocuklarına tahsis edilecek karşılıksız bursun hangi
                    şartlarda verileceği ve bursun kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline
                     ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar. Ayrıca, Derneğimiz kaynakları dışında,
                     üyemiz ya da üye olmayan emekliler ile Akbank çalışanlarının veya 3’ncü şahısların
                     derneğimizin takip ve kontrolünde vereceği  karşılıksız burslarda bu Yönetmelik kapsamında yer alır.
 
Dayanak
 
Madde : 3 - Bu yönetmelik Akbank Emeklileri Derneği tüzüğünün ‘Derneğin amaçları ve
                     çalışma konuları’ başlığında yer alan ‘üyelerin çocuklarına karşılıksız burs
                     vermek’ şeklindeki hükmüne istinaden hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
Madde : 4 – Bu yönetmelikte geçen;
                     Dernek : Akbank Emeklileri Derneğini
 
                     Yönetim Kurulu : Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulunu
                     Öğrenci              : Yurt içinde öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencisini
                     Öğretim kurumu : Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumunu
                     Burs                    : Bu yönetmelik hükümlerine göre öğrenciye karşılıksız verilen      
                                                    nakit ödemeyi                                                 
                     Burs tahsis kontenjanı : Her yıl ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını
                     Toplam kontenjan : Bir öğretim döneminde derneğimizce burs tahsis edilen
                                                      toplam bursiyer öğrenci sayısını.
                     İhtiyaç                  : Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu
                     Başarı                  : Kendisine Dernek Yönetim Kurulunca burs tahsisi yapılan      
 Öğrencinin Hazırlık sınıfı dâhil o dönem öğrenim yılı  
 sonundaki başarı durumunu                      
                     Normal Öğretim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun
                                                          giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini
                     Öğretim yılı           : 1 Ekim tarihi ile 30 Haziran tarihine kadar (9 ay) olan süreyi
                                                     ifade eder.
                    
 
 
 
                  
 
 
Burs Tahsis kontenjanı, Burs miktarı ve ödeme zamanının tespiti
 
Madde : 5 – Derneğin bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısı , her
                      bir öğrenciye tahsis edilecek burs tutarını, aylık burs miktarının ödeme
                      zamanı ve toplam burs kontenjanı belirlemeye Akbank Emeklileri     
                      Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir.                                             
 
 
Burs Verilmeyecek Öğrenciler
 
Madde : 6 –
                     a)  Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında asgari ücret düzeyinde aylık veya 
                         ücret karşılığı sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
                    
                     b)  Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı
                         kaybı olan öğrencilere
                    
                     c)  Yabancı uyruklu öğrencilere
                    
                     ç)  Polis akademisi ve askeri okul öğrencilerine
                    
                     d)  Ek süre öğrenimi gören öğrencilere
                    
                     e)  Yüksek lisans öğrencilerine(master ve doktora )
                    
                     f)   Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, Anakent ve Mahalli   
    Belediyelerden, diğer Vakıf ve Derneklerden Ticaret ve Sanayi Odalarından (v.b)   
    burs almakta olanlara,
g) Vakıf üniversitesi ve açık öğretimde öğrenim görecek olan ve görmekte olanlara
h) Ailesinde Derneğimizden halen burs almakta olan kardeşi bulunanlara
Derneğimizce burs verilmez.
      Derneğimize üye iken çocuklarına burs tahsis edilenlerin istifaları halinde
     Çocuklarına tahsis edilen bursları kesilir. Keza çocuklarına burs tahsis edilen
     emeklimizin vefatı halinde eşinin derneğimizle üyelik ilişkisinin devamı
     şartıyla çocuğuna burs verilmesine devam edilir. Eğer eşi de vefat etmiş ise  
     burs alan öğrencinin derneğimizle üyelik ilişkisinin kurulması şartı ile
     bursu devam ettirilir
ı)   Bu yönetmelik hükümlerine göre burs almak için yeterli şartları taşımadığı 
                          Dernek Yönetim Kurulunca tespit edilen veya karar verilenlere
                          burs verilmez. Konumları yukarıda maddeler halinde tadat edilen bu kriterlerde yer
                          almakla beraber derneğimizden de burs alan öğrencilerin durumlarına muttali olunan
                          tarihten itibaren bursları kesilir.
Burs Tahsisinde dikkate alınacak kriterler
 
Madde : 7 – Çocuklarını yüksek öğrenime göndermede maddi imkansızlık çeken aileler hakkında Yönetim Kurulunca yapılacak istihbarat çalışması sonucunda bursla desteklenmesi kanaatine ulaşılması burs tahsisi için bir kriterdir.
 
Bursiyer adaylarından talep edilecek belgeler
Madde : 8- 
a)      Anne ve babasının bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumundan aldıkları en son aya ait maaş bordrosu
b)      Kirada oturanlar için kira kontratı ve ödedikleri en son aya ait kira dekont fotokopisi                                                                                         
c)      Ebeveynlerin varsa maliki oldukları Türkiye hudutları dâhilindeki gayrimenkullerin (ev, arsa, dükkân, devre mülk, vb...) tapu fotokopisi                                                        
ç) Bursiyer adayın Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı aktif sigortalı olmadığını belirten belge (internetten temin edilebilir.)                                                                                                                     
d)      Anne veya babanın ya da kendisinin maliki olduğu binek ya da ticari aracın ruhsat fotokopisi
e)      Okul durumunu belirten belge
f)        Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
g)      Öğrenci burs bilgi formu ( Bursiyer adayı öğrenci tarafından doldurulacak form olup, dernekten temin edilecektir.)
h)      Öğrenci vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 
       Bursiyer adayı öğrencilerden alınan belgeler Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulunca görevlendirilecek 3 üyeden oluşan bir kurul tarafından belirlenen esaslara göre incelenerek işleme konulur.
 
Madde : 9 – Dernekçe burs verileceklerin değerlendirilmesi
 
               Dernekçe burs verilecek öğrenciler yönetim kurulunca belirlenen kıstaslara göre değerlendirilir. Uygun görülenlere kontenjan sınırlarını aşmamak koşulu ile tahsis yapılır. O dönem burs talebinde bulunan öğrenci sayısının burs kontenjanından fazla olması halinde yeni burs verilecek öğrenciler için o güne kadar derneğimizce tahsis edilen burstan hiç yararlanmamış ailelere daha önce çocukları için burs verilmiş ailelere nazaran öncelik tanınır.
 
Madde : 10 – Burs dosyası ve numara verilmesi
 
               Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs kütüğü dernekçe bilgisayar ortamında takip edilir.
 
Madde : 11 – Belge ve durum araştırması
 
               Dernek gerekli gördüğü hallerde burs almakta olan öğrencilerin belge durumlarını ve beyanlarını araştırabilir. İlgili kurumlardan sorabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belge ve beyanlarında gerçeğe aykırı bir durum tespit edildiğinde bursu kesilerek ve o tarihe kadar hak etmediği halde aldığı burslar Akbank T.A.Ş. bir aylık mevduata uyguladığı en yüksek faiz oranı üzerinden faizlendirilerek anaparası ile birlikte tahsil edilir.
                
Madde : 12 – Burs verilmesi ve süresi ile başarı durumu
 
              Öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun
olmaması koşulu ile öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.
              Derneğimizden burs alan öğrencilerin başarı durumlarını gösteren belgeyi her yıl 15 Ekim’e kadar derneğimize ibraz etmeleri gerekir. Bu belgeyi ibraz etmeyen öğrencilerin bursları kesilir.
Öğrencilere verilecek burs tutarını belirlemeye ve gerekli gördüğünde yeniden tespite Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Madde : 13 – Öğretim Kurumunun değiştirilmesi halinde burs verilmesi ve süresi
 
                Öğretim Kurumundan ayrılıp başka bir öğrenim kurumuna kaydolan öğrencinin önceki öğretim kurumunda başarılı olması kaydıyla bursunun ödenmesine devam olunur. Ancak öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumu için verilecek burs süresi toplamı, ilk kayıt olduğu öğretim kurumunun normal süresinden fazla olamaz. Bu hüküm ilk kazanılan öğrenim kurumunun öğretim süresi ile ikinci kez kazanılan öğrenim kurumunun öğretim süresinin aynı olması durumunda geçerlidir.
 
 
Madde :14- Bursun Kesilme Durumu
 
                 Öğretim Kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencinin bursu kesilir ve bir daha verilemez. Öğrencinin eğitim kurumundan ayrılarak eğitimini sonlandırması, izin alması ve dondurması halinde de bursu kesilir ve bir daha verilmez. Herhangi bir suçtan dolayı haklarında hapis, ağır hapis cezası ile mahkûmiyeti bulunanların bursları kesilir ve bir daha verilmez. Anarşi ve terör olaylarına karıştığı gerekçesi ile öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir ve bir daha verilmez.
 
 
Madde :15- Bursun Tahsili        
 
Durumları bu yönetmelikte “burs alamayacak kimseler” başlığında yer alan kıstaslarda bulunduğu halde gerçek dışı beyan vs... yanıltıcı bilgilerle burs aldığı tespit edilen öğrencinin bursu kesilir. O güne kadar ödenen burs miktarı Dernekçe Akbank T.A.Ş. tarafından hesaplama tarihinde 1 aylık mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden hesaplanarak neması ve anaparası tahsil edilir. Öğrenciye burs verilmekte iken bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında: bursun kesilmesini gerektiren durum tarihi itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarı Dernekçe Akbank T.A.Ş. bir aylık mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi üzerinden hesaplanan faizle birlikte dernekçe tahsil edilir. Öğrencinin burs almaya devam ederken vefatı halinde vefat tarihinden sonra hesabına yatırılan burslar mirasçılar tarafından dernek hesabına iade edilir.
 
Diğer Hükümler
Madde :16-
 
Derneğimize şahsi imkanları ile karşılıksız burs verme konusunda başvuran üyelerimiz, ya da üçüncü şahısların bu talebi hiçbir şarta bağlı olmamak koşulu ile kabul edilir ve bu bursun tahsisi yönetilmesi vs.. işlemleri derneğimizin burs yönetmeliği hükümlerine tabiidir ve Yönetim Kurulunun inisiyatifindedir. Bu bursun süresi 1 eğitim yılından az olamaz.
 
 
Hüküm Bulunmadığı Haller:
Madde :17-
 
    Bu yönetmelikte yer almayan hususları açıklığa kavuşturmakta Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Yürürlülük:
Madde :18-
Bu yönetmelik 01.04.2010 tarih itibari ile yürürlüğe girer.
 
Madde :19-
            
              Bu Yönetmeliği Akbank Emeklileri Derneği Yönetim Kurulu yürütür.
 
Taahhütnameyi indirmek için TIKLAYIN (doc)
 
TAAHHÜTNAME.
 
Akbank Emeklileri Derneği burs yönetmeliğinin bütün hükümlerini okudum. Derneğinize tevdi ettiğim mali durumumla ilgili bilgilerim dışında şahsımın ve ailemin başkaca bir gelirimizin tespit edilmesi halinde o güne kadar almış olduğum bursların tamamını burs yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde hiçbir şart gözetmeksizin geri ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.
  
Bursiyer Öğrenci                                                                                         İmza:
 
Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil
Bursiyer Öğrenci Annesi:                                                                           İmza:
                
Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil
Bursiyer Öğrenci Babası:                                                                           İmza:
  
Bursiyer Adayı öğrencinin
 
Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Devam ettiği/ edeceği Üniversite/ Fakülte:
Öğrenci İkamet Adresi (Öğrenim sürecince):
Dernek Üyesi Olan Anne/ Baba
Adı Soyadı:
Ailenin ikametgah Adresi:
 
Hayatta ise;
Babanın Emekli Maaşı:
Annenin Emekli Maaşı:
 
Emekliliğine müteakip 2. işte çalışıyor ise;
Babanın bu iş yerinden aldığı ücret:
Annenin bu iş yerinden aldığı ücret:
 
Ailenin Maliki olduğu Gayrimenkulleri:
( Ev, Arsa, Tarla, Dükkân, Yazlık)
 
Ailenin Elde Ettiği Aylık Ek Gelir:
(Kira, Faiz, Vs...)
 
Ailenin Maliki Olduğu hususi-ticari otonun marka ve modeli:
 
Aynı aileden daha önce derneğimizin burs imkânından yararlanan
Bireylerin Olup Olmadığı:
 
Bursiyer Adayı Öğrencinin;
Burs Talebiyle Müracaat Ettiği Diğer Kurumların Adları:
 
Bursiyer Adayı Öğrencinin;
Halen başka bir kurumdan burs alıp almadığı:
 
Ailenin İkamet Ettiği Binanın Kira olup olmadığı:
Kira ise aylık kira tutarı:
 
Öğrenci Banka Hes. No:
Öğrenci Hesabının Banka Adı Şubesi:
Öğrencinin Tel. No / GSM:
Öğrencinin Ev No:
Öğr.Velisinin Tel.No / GSM:
Öğr.Velisinin Ev No:
 Eklenecek Belgeler: Vukuatlı nüfus kaydı
                                 Üniversite öğrenci belgesi
                                 İkametgah Belgesi.                                                                   
BURSİYER ADAYININ İMZASI               BABASININ İMZASI             ANNESİNİN İMZASI
Hits: 13491