Hoşgeldiniz, Giriş Yapın

DERNEK TÜZÜĞÜ

AKBANK EMEKLİLERİ DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ


DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ

           Madde - 1              

           Adı                   : Akbank Emeklileri Derneği 

           Merkezi          : İstanbul

           Adresi             : Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Caddesi No:23 Ak İş Hanı Kat: 6 Beşiktaş /İST.

                                    (Merkez dâhilinde adres değişikliği yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.)          


 DERNEĞİN AMAÇLARI VE ÇALIŞMA KONULARI

             Madde – 2 

        2.1) Üyeler arasında sosyal dayanışmayı ve birliği sağlamak, kültürel gelişmeyi temin etmek,

        2.2) Üyelerin sorunlarına çözüm aramak, kamu kurum, kuruluş ve özel kuruluşlarla iletişim kurmak, işbirliği yapmak,

        2.3) Üyelerin yasal, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ilgilenmek, hak ve çıkarlarının korunmasını sağlamak,

        2.4) Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı`ndan emekli, dul ve yetim aylığı alan üyelerinin emekli dul ve yetim aylıkları ile Vakıf Senedi hükümlerine göre yapılan yardımların iyileştirilmesi yönünde idari ve yasal girişimlerde bulunmak, bu konuda yasal yollara müracaat eden üyelerine hukuki yardım sağlamak 

       2.5) Eğitim ve öğretim amacıyla konferans, panel, kurs, ve seminerler düzenlemek., 

       2.6) Kültürümüze ilişkin sanat, spor, yazın, müzik, tiyatro, folklor vb. alanlarda üyeler arasında yarışmalar tertip etmek. 

       2.7) Dernek, diğer ülkelerdeki aynı amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türkiye`nin  yurt dışında diğer ülkeler ve çeşitli kuruluşlar nezdinde tanıtılması için faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek, ortak çalışmalar yapmak,

       2.8) Üyelerin ekonomik yönden rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için 2.Tekaüt Sandığı Vakfı`nın kurulmasını sağlamak bakımından idari ve yasal yönden girişimlerde bulunmak,

       2.9) Sosyal etkinlikler düzenlemek, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

     2.10) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik,Maliye ,Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları,Sosyal Güvenlik Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Akbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı, Aksigorta A.Ş., ve diğer kamu   kuruluşları, özel Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim kurarak üyelerinin hak ve çıkarlarını savunmak ,

    2.11) Üyelerin ortak hak ve menfaatleri için idari ve yasal girişimlerde bulunmak, dava açmak, üyelerine hukuki yardım sağlamak, 

    2.12) Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, arşiv oluşturmak, yarışmalar açmak,

    2.13) Derneğin mali imkânları ve yapılacak araştırma sonucu Yönetim Kurulu`nca alınacak kararlar doğrultusunda; muhtaç durumdaki üyelerine ayni yardım yapmak, tahsildeki çocuklarına karşılıksız burs vermek, ölen üyeleri için cenaze yardımı yapmak,

   2.14) Yemekli, yemeksiz toplantılar, eğlence geceleri, çekiliş ve piyangolar düzenlemek,

   2.15) Kamp yerleri kurmak, turne ve geziler düzenlemek, sportif faaliyetlerde bulunmak,

   2.16) Kendi amaçları doğrultusunda ve yasal çerçevede toplantılar düzenlemek ve gösteri yürüyüşleri yapmak,

   2.17) Taşınmaz mal satın almak, gerektiğinde taşınmaz mallarını kiraya vermek veya satmak, edindiği taşınmaz mallar üzerinde ayni haklar ( intifa, ipotek, irtifak ) tesis etmek ve bunları terkin etmek,

  

   2.18) Huzur evleri ve lokaller açmak,

   2.19) Dernek, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içinde il ve ilçelerde gerek görülen yerlerde genel kurul kararıyla şubeler ve temsilcilikler açmak, 

   2.20) Akbank T.A.Ş. , Aksigorta A.Ş. ,Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı çalışanları ile buralardan emekli olan üyelerin İhtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak,

   2.21) Gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar kurmak,

   2.22) Yardım Toplama kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak ve vermek koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul etmek,

   2.23) Dernek mülkiyetinde bulunan arsalar üzerinde inşaat yaptırmak.

   2.24) Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere,

             Kuruluş amaçları aynı olan derneklerle ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda Yurtiçinde    

            diğer derneklerle üst kuruluş (Federasyon) kurmak kurulmuş olan kuruluşlara katılmak. Uluslar    

            arası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak. Yurtdışında temsilcilik ve şube açmak. Yurtdışında    

            dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek ve üst kuruluşlara katılmak.                                                                                    

  2.25) Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak. 


DERNEĞE ÜYELİK 

            Madde – 3 

            3-1)Derneğe üye olabilmek için:

            a) Fiil ehliyetine sahip, 

            b) 18 yaşını bitirmiş, 

            c) Üyeliği Dernek Yönetim Kurulu`nca onaylanmış,

            d) Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakıf Senedi hükümlerine göre

                kendisine maaş tahsis edilmiş veya dul yetim maaşı bağlanmış

                olmak gerekir.


     3.2) Asli Üyelik:

             Madde 3 deki şartlara haiz ve Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununda aranan niteliklere sahip adaylar, usulünce yaptıkları başvuruları müteakip Dernek Yönetim Kurulu`nun kararı ile üyeliğe kabul edilirler. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde istemin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuruda bulunan kişiye yazıyla bildirir.


     3.3)Onursal Üyelik:

            Derneğin amaçlarına ve konularına belirli ve önemli hizmetleri bulunan ve yararı dokunan, katkı sağlayan ya da bu hususları gerçekleştirebilecek potansiyel sahibi olduğu izlenimi edinilen ve mevki ve makamları itibariyle derneğin imkânlarının kullandırılmasında fayda görülen kişiler yönetim Kurulu kararıyla "Onursal Üye” olarak derneğe kaydedilebilir. 

            Onursal üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.


  ÜYELİKTEN ÇIKMA

              Madde - 4

              Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmesi kaydı ile istifa hakkına sahiptir. Bunun için isteklerini yönetim kuruluna bildirmeleri ve varsa birikmiş borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Vefat edenin üyeliği kendiliğinden düşer Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanmak zorundadır.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

      Madde – 5


        5 – 1) Tüzüğün 3–1 maddesine göre üye olma koşullarını yitirenler

        5 – 2) Derneğin yaşamasına, amaçlarına, ilkelerine, çalışma biçimlerine karşı aykırı davranış fiil ve hareketlerde bulunanlar, amacı güçleştirici ve engelleyici davranışlarda blunanlar

        5 – 3) Derneğin onuru ile bağdaşmayacak davranışlar içinde bulunan, derneğe sadakat göstermeyenler

        5 – 4) Dernek Ana Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davrananlar  

        5 – 5) Üyelik aidatını haklı bir neden olmaksızın Yönetim Kurulunca yapılan yazılı İhtarla verilen süre içerisinde ödemeyenler

        5 – 6)Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar ve dernek adına hareket edenler,


Disiplin Kurulu Raporuna istinaden Yönetim Kurulu Kararı ile Dernekten çıkarılırlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

DERNEĞİN ORGANLARI

                             Madde -6

                             6.1) Genel Kurul

                             6.2) Yönetim Kurulu

                             6.3) Denetleme Kurumu

                             6.4) Disiplin Kurulu


GENEL KURULUN TOPLANMASI GÖREV VE YETKİLERİ

             Madde – 7

              7.1) Genel Kurulun Toplanması: 

              a)Olağan Genel Kurul: Olağan Genel Kurul Toplantıları 2 yılda bir Nisan ayında dernek merkezinin bulunduğu ilçede Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapılır.

              b) Olağanüstü Genel Kurul: Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

           

          7.2 ) Çağrı Usulü:

                   Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede  veya derneğin  internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek; üyenin bildirdiği elektronik posta adresine yada iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

                  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

                  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

          

           7.3) Toplantı ve karar yeter sayısı: 

                   Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                   Genel Kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararı ile açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak yönetim kurulu üyelerinin seçimi gizli oyla yapılır.


          7.4) Toplantının yapılış usulü:

                   Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. 

                  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

                  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

                  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.        

                  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

                  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile başkan vekili ve yazman tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 


            7.5) Görev ve yetkileri :         

            Genel kurul, dernek asil üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Türk Kanunları ile dernek ana    

            tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları alır,

            a) Dernek organlarının seçilmesi,

            b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

            c) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi Yönetim ve Denetim Kurulunun   

                ibra edilmesi, 

            d) Dernek bütçesinin görüşülüp karara bağlanması,

            e) Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması veya mevcut, taşınmaz malların satılması   

                hususunda Yönetim Kurul`una yetki verilmesi,

            f) Derneğin feshine, mal, para ve haklarının tasfiyesine karar verilmesi,

            g) Mevzuata ve Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul`ca yapılması gereken her türlü görevin   

                yerine getirilmesi ve kararların alınması,

            h) Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması,

             i) Derneğin Kamu yararına dernekten sayılması, 

             j) Derneğin gerekli görülen yerlerde Temsilcilik ve Şube açma ve kapatma konusunda Karar    

                almak ve Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi,

            k) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları  

                 itirazları görüşülerek karara bağlanması,

             l) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip                

                 onaylamak

           m) Yasaların ve tüzüğün kendisine verdiği diğer işleri yapması.

GÜNDEM

              Madde – 8   

             Genel Kurulda yalnız gündemde belirtilen konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 (onda bir) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


 DERNEĞİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

               Madde - 9

               9. 1) Beyanname Verilmesi:

                        Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21`de sunulan) "Dernek Beyannamesi" Dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 


                9. 2) Genel Kurul sonuç bildirimi:

                         Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK:3`de sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel Kurul sonuç bildirimine;

                a) Divan Başkanı, vekili ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

                b) Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış 3 örneği eklenir. 


                9. 3) Taşınmazların Bildirilmesi

                         Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekleryönetmeliği EK.26`da sunulan)" Taşınmaz Mal Bildirimini" doldurmak suretiyle Mülki İdare amirliğine bildirilir.


            9. 4)Değişikliklerin bildirilmesi:

                 a) Yerleşim yerinde değişiklik: 

                      Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik( Dernekler Yönetmeliği EK.24`debelirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi ile

                b)Dernek organlarında değişiklik:

                    Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler(DerneklerYönetmeliği EK:25`de belirtilen) "Dernek  Organlarındaki Değişiklik bildirimi" doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir. 

                c)Yetki Belgesi ve değişikliği:

                    Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler yönetmeliği Ek:19’da belirtilen) Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.      


 YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

                Madde – 10

                10.1) Teşkili:

                 a) Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek olmak üzere genel Kurulca gizli oyla 2 (iki) yıl süre için      

                      seçilir.

                b) Derneği temsil yetkisi Yönetim Kurulu`na aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi    

                    arasında görev bölümü yaparak, bir Başkan, en az bir Başkan yardımcısı, bir Genel  

                    Sekreter, bir Sayman, bir Lokal Sorumlusu, bir Sosyal Yardımlaşma Sorumlusu seçer, Geri   

                    kalan kişi üye olarak görev alır.

                c) Derneğin mal ve paralarının hüsnü idare, sarf ve muhafazasından Yönetim Kurulu   

                   müştereken mesuldür.

                d) Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

                e) Yönetim Kurulu toplantısına haklı bir mazeret olmaksızın üst üste üç kez gelmeyenlerin 

                    üyelikleri düşer, yerine en geç üç gün içinde yedek üyeler sırası ile çağrılır. 


                10.2) Görev ve Yetkileri: 

                a) Derneğin sevk ve idaresi İle derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak,

                b) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerden biri veya bir kaçına Yetki vermek,

                 c) Derneğin defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak veya yetkili mali müşavir 

                     muhasebeci delaleti ile tutulmasını sağlamak 

                d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi  

                     hazırlayıp Genel Kurul`a sunmak,

                e) Derneğin idari, mali, hukuki ve diğer işlerini yürütecek yeterli sayıda perso­neli atamak ve 

                     bunların işine son vermek,

                 f) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve en az üç kişilik Kurucular kuruluna yetki 

                     vermek,

                 g) Asli ve onursal üyelerin kabulüne ve üyelikten çıkanlar ile çıkarılanlar hakkında karar  

                     vermek,

                 h) Mevzuatın, Dernek tüzüğünün ve Genel Kurul`un kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve 

                     yetkileri kullanmak,

                  i) Şubelere; her yıl üye defterinde kayıtlı olan üyelerinin yıllık aidat toplamını geçmemek  

                     şartıyla fakat ihtiyaçları ile orantılı olarak Genel Merkezden maddi destek sağlamak, 

                  j) Arızi durumlarda ortaya çıkabilecek fevkalade ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak  

                     da ( i ) bendindeki hüküm dışında  yönetim kurulunun onayı ile bu konumdaki şubelere ek   

                     ödenek sağlamak,

                 k) İhtiyaç duyulan yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurula sunmak. 


TEMSİL YETKİSİ

            Madde – 11

            Derneği başkan, mazeretli olması halinde başkan yardımcılarından herhangi biri temsil eder.


 YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

             Madde – 12

             Yönetim Kurulundan çekilen, çekilmiş sayılan, ölen yada başka bir biçimde ayrılan üyelerin yerine seçimlerden en çok oyu alan yedek üyeler geçer. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse mevcut yönetim Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılırDENETLEME KURULU TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

             Madde – 13 

             Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi iki yıldır. Derneğin defterlerinin, hesap ve işlemlerinin usulüne uygun olup olmadığını inceler, denetler. Vardığı sonuçları en geç yılda bir rapor halinde Yönetim Kurulu`na ve toplandığında Genel Kurul`a sunar. Genel Merkez Yönetim Kurulunun gerek gördüğü olağanüstü hallerde şubelerin de gelir, giderlerini ve muamelatını denetleme hususunda Genel Merkez Denetleme Kurulunu görevlendirebilir. Ayrıca mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.


 DİSİPLİN KURULU

     Madde:14 

— Disiplin kurulu genel kurulunca gizli oyla veya genel kurulunca kabul görmesi halinde açık oyla seçilen 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur.

— Disiplin kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer. Başkan kurul toplantılarını yönetir.

— Disiplin kurulu, yönetim kurulu tarafından gönderilmiş olan işleri karara bağlar.

— Üyelerin üyelikten çıkarılma veya askıya alınma durumlarını karara bağlayarak Yönetim Kurulunun onaya sunar.

— Disiplin kurulu yönetim kurulu tarafından kendine tevdi edilen işleri en çok 15 gün içerisinde gerekçeli olarak karara bağlamak zorundadır.

—Karar verilmeden önce ilgiliden yazılı ya da sözlü savunmasını 15 gün içerisinde Kurul başkanlığına verilmesini isteyebilir.

—Disiplin kurulu tam üye sayısı ile toplanarak kararları çoğunlulukla alır.

—Toplantı zamanlarında özürlü olarak bulunamayan üye yerine yedek üye göreve çağırılır.

—Disiplin kurulu kararını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

—Disiplin kurulu kararı Yönetim Kurulunun onayıyla geçerlilik kazanır.

—Yönetim kurulu 7 gün içinde bu kararı taraflara yazılı olarak duyurur.

—Üyelikten çıkarılanlar Disiplin Kurulu kararlarına Genel kurul Divan Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle olağan veya olağan üstü Genel Kurullarda itiraz edebilirler.

 DERNEĞİN TEMSİLCİLİK VE ŞUBE AÇMASI

             Madde – 15

             Dernek gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararı ile temsilcilik ve şube açabilir.

             Bu amaçla, Dernek Yönetim Kurulu`nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Mülki amirliğe şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler verilir.

             Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Şubeler temsilcilik açamazlar.


 ŞUBELERİN ORGANLARI

           Madde – 16

            Genel Kurul,

            Yönetim Kurulu,

            Denetleme Kurulu


            16–1 Genel Kurul:

             a) Şube Genel Kurul`u dernek merkezine kayıtlı olmakla beraber şubenin bulunduğu ilde ikamet eden ve ayrıca şube üye defterinde kayıtlı bulunan asli üyelerin bir araya gelmesiyle teşekkül eder, Şube genel kurulları bu tüzük hükümleri gereğince iki yılda bir defa toplanır. Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

            b)Şube Genel Kurulu`nda görüşülecek karara bağlanacak konular şunlardır: 

             -     Şube Faaliyet Raporunun görüşülmesi

             -     Şube bilânçosunun ve gelir gider hesaplarının görüşülmesi 

             -     Denetim Raporunun okunması   

             -     Yönetim ve denetim Kurullarının ibrası   

             -     Gelecek döneme ait tahmini bütçenin görüşülmesi ve onayı   

             -     Yönetim ve Denetim Kurulları ile yedeklerinin seçilmesi   

             -     Yasaların ve tüzüğün kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır. 


            16–2 Yönetim Kurulu:

             a) Şube Yönetim Kurulları 5 asıl 5 yedek üyeden ibaret olmak üzere Şube Genel Kurulu`nca seçilir. Şube Yönetim Kurulları Merkez Yönetim Kurulu hakkında uygulanan tüzük hükümlerine göre görev bölümü yapar. Şubeler bölgelerinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilirler.

            b) Şube Yönetim Kurulu Derneği sorumluluk altına sokacak resmi veya özel makamlara Dernek adına yazılı veya sözlü müracaatta bulunmak yetkisine haiz değildir. Bu tür işlemlerde Genel Merkez Yönetim Kurulundan görüş ve müsaade alınması zorunludur. 

             c) Şube Yönetim Kurulu`nca alınan kararlar, Merkez Yönetim Kurulu`nca tasdik edilmedikçe icra edilemez ve hüküm ifade etmez. Şube Yönetim Kurulları Genel Kurul`a ve Merkez Yönetim Kurulu`na karşı sorumludur.


 

            16–3 Denetleme Kurulu:

                      Şube Denetleme Kurulu 3 asıl 3 yedek üye olmak üzere şube Genel Kuru­lu`nca seçilir. Bu kurul denetleme görevini Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu`na, Şube Yönetim Ku­rulu`na ve toplandığında Şube Genel Kurulu`na sunar. ŞUBELERİN KAPATILMASI

             Madde – 17 

                  Tüzüğe, merkezin talimatlarına, yasal mevzuata uymayan şubeler Genel Kurul kararı ile kapatılır.


 DERNEĞİN GELİRLERİ VE GİDERLERİ

                Madde – 18      

                18–1 GELİRLER:

                a) Üye aidatları Genel Kurul`ca belirlenir. Aidatların   

ödeme zamanı ve ödeme şekline Yönetim Kurulu karar verir.

                b) Derneğe yapılan bağış ve yardımlar ile mal, hak ve iratlardan oluşan gelirler. 

                 c) Derneğin amaçlarına uygun balo, çay, gezi, konser, yemek, turneler, tiyatro, spor, müzik,   

                    yarışmalar, kurs, piyango gibi girişimlerden elde edilen gelirler.

                d) Dernek tarafından çıkarılacak kitap, dergi, gazete gibi yayınlardan elde edilecek gelirler,

                e) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacı ile kurduğu  

                    Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve Sosyal Yardım Sandığı`ndan sağlanacak gelirler,

                 f) 2860 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak belirli yerlere kasa kutu koyarak, bankalara  

                    hesap açtırarak, yardım pulu çıkartarak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler,   

                    sergiler, gezi ve eğlenceler düzenlemek sureti ile yardım toplama hallerinden elde edilen               

                     gelirler.

                 g) Diğer gelirler


                 

                 

                18–2 GİDERLER


              a) Derneğin sevk ve idaresi ile derneğin amaçlarının gerçekleşmesi

 için yapılacak masraflar 

               b) Yönetim ve Denetim Kurullarının görev ve yetkilerinin ifası için ihtiyaç duyulan harcamalar 

               c) Lokal İktisadi İşletmelerine faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken harcamaların karşılanmasına yönelik yapılacak sermaye transferleri, 

              d) Personel harcamaları

              e) Dışarıdan satın alınan mal ve hizmetler

              f) Derneğin ihtiyaç duyacağı işlem ve eylemlerin gerektirdiği diğer harcamalar GELİR VE GİDERDE USUL

                Madde – 19

                 19.1) Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

                  19.2) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir.

                  19.3) Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. 

                  19.4) Derneğin gelirleri Dernek adına bir bankada açılacak hesapta tutulur. Bu hesaptan para çekilmesi, yatırılması, hesabın kapatılıp başka bir hesap veya hesaplar açılması ya da başka bir şekilde değerlendirilmesi Yönetim Kurulunca belirlenecek yetki ve esaslar dâhilinde yapılır.


 


TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER

                Madde – 20

                  Dernek için aşağıda gösterilen defterler tutulur. Bu defterlerin noterden veya dernekler biriminden onaylanması zorunludur. 

                 20.1) Üye kayıt defteri,

                20.2) Gelen -Giden evrak defteri,

                20.3) Karar defteri,

                20.4)İşletme Hesabı esasına tabi olan dernekler,

                              a)İşletme defteri

                          Bilânço esasına tabi dernekler;

                     a-) Yevmiye defteri

                     b-) Büyük defter

                20.5) Demirbaş defteri 

                20.6) Alındı Belgesi kayıt defteri 

                Defterler Yönetim Kurulu`nun nezareti altında tutulur ve muhafaza edilir.


 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

              Madde – 21

               Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılması için Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanılmazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya, katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.


 DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 

 

                 Madde – 22 

                 Dernek Genel Kurul`u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul`un derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 (üçte iki) ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 7. Maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. Fesih konusunun görüşülebilmesi için ikinci toplantıda da dernek üyelerinin en az 2/3 (üçte iki) ‘ünün bulunması şarttır. Ancak, belirtilen şekilde çoğunluğun sağlanması durumunda ,feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki)’ünün kabul etmesi ile alınabilir. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshine karar verilmesi halinde mal, para ve haklarının tasfiyesi Genel Kurul` da alınacak karara göre yapılır. Genel Kurul`ca karar alınamaz veya alınmaz ise tüm mal varlığı emeklilerimiz lehine  kullanılmak şartıyla Akbank T. A. Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfına devir olunur.


DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

                   Madde – 23

                   Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, yönetim Kurulu veya denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

                    Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

                    Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.


 DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

                 Madde – 24   

                  Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için kasasında yeteri kadar parası bulunmadığı takdirde derneğin gelecekteki kesinleşmiş gelirlerinden mahsup edilmek şartıyla genel kurulca tespit edilen miktar kadar borçlanma yapabilir.


 SON HÜKÜMLER

                   Madde - 25

         24–1)Dernek amaçlarına uygun vakıf kurabilir

         24–2)Bu tüzükte hüküm bulunmayan hususlarda Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır       


 DERNEĞİN KURUCULARI

                  Madde – 26

1 - Hakkı Aysal 

      Emekli bankacı. Alı Rıza oğlu 1903 Uşak doğumlu Bağdat Caddesi No.43215 Bostancı/İstanbul 

2 - Necdet Dolunay

     Emekli bankacı. A.Hikmet oğlu 1916 İstanbul doğumlu Harun Reşit Çıkmazı No: 10 Göztepe /İstanbul 

3 - Şükrü Mete

      Emekli bankacı. Ahmet oğlu 1916 Rize doğumlu. Beyazgül Caddesi No: 27 Arnavutköy / İstanbul 

4 - Ahmet Çınar

      Emekli bankacı. Hakkı oğlu 1338 Çınarcık doğumlu Temiz Sokak 102 B. Blok D. 26 Ma1tepe /İstanbul 

 5 - Fikret Özbursa 

      Emekli bankacı. A. Hilmi oğlu 1927 Bursa doğumlu Plajyolu Kadirağa Sokak No: 28 Sim Ap,Da:12 Göztepe/İstanbul 

6 - Tahsin Ertüzün

      Emekli bankacı. Şemsettin oğlu 1922 İstanbul doğumlu             Atatürk Cad.Şair Nedim Sokak No:8/5 Maltepe/Kartal-İstanbul 

7- H. Ekrem Arıtan

 

     Emekli bankacı. Ahmet oğlu 1926 Konya doğumlu laleli Koska. Caddesi Na:54/3 Laleli/İstanbul


Hits: 3213